LONGFX ONE

LONGFX ONE

long thành nguyễn
السيرة الذاتية
Contact for a consultation Tư vấn tại Telegram Chat Group: https://t.me/VANGgroup copy dán Google để vào nhóm copy this link paste on Google to join
In Gold We Trade

In Gold We Trade

5/10
المخاطرة
26%
الربحية
35%
اللجان
1:200
الروافع
FOREX TRADE 02

FOREX TRADE 02

8/10
المخاطرة
2463%
الربحية
25%
اللجان
1:200
الروافع
HT-TRADING

HT-TRADING

2/10
المخاطرة
136%
الربحية
0%
اللجان
1:200
الروافع
FOREX IN HAND 1

FOREX IN HAND 1

8/10
المخاطرة
21624%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع
MT4 PF15 C5000

MT4 PF15 C5000

7/10
المخاطرة
267%
الربحية
0%
اللجان
1:200
الروافع